free website creation software

Mediacje - stanowią szansę na porozumienie w sprawach: gospodarczych (spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą; spory między firmami/instytucjami, niewywiązywanie się z postanowień umowy, nieterminowe zapłaty, problemy związane z podziałami czy przejęciem firm, nieetyczne działania konkurencyjne, problemy z interpretowaniem zapisów umów itp.), pracowniczych i biznesowych (konflikty między pracownikami każdego szczebla, spory na linii pracownik-pracodawca, konflikty między i wewnątrz zespołów, dyskryminacja, molestowanie seksualne i mobbing w środowisku pracy itp.), oraz w konfliktach administracyjnych i medycznych.

- Rekrutacja oraz selekcja kandydatów do pracy w Państwa firmie

Oferujemy Państwu specjalistyczne usługi w zakresie doradztwa personalnego oraz rekrutacji, począwszy od zaplanowania kampanii rekrutacyjnych po ich kompleksowe przeprowadzenie. W naszej pracy wykorzystujemy wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka, jak również nasze doświadczenie zdobyte w różnych miejscach. Siłą naszego zespołu jest wiedza, doświadczenie oraz różnorodność.

- Usługi z zakresu HR:

Coraz więcej firm w dzisiejszych czasach odkrywa jak istotne dla funkcjonowania biznesu jest dbanie o dobrą atmosferę w zespole, integrację pracowników oraz ich dobrostan psychiczny. Istnieje coraz więcej dowodów empirycznych, wskazujących na związek pomiędzy złą, konfliktową atmosferą w firmie, jak również licznymi stresami a takimi czynnikami jak wypalenie zawodowe, częste korzystanie ze zwolnień lekarskich, spadek motywacji, czy też zwiększona rotacja. Dlatego też nasza firma przygotowała i rozwija pakiet usług dla Państwa firmy. Korzystając z naszego doświadczenia i posługując się wiedzą psychologiczną, zdiagnozujemy, przeprowadzimy analizę funkcjonowania Państwa firmy w zakresie relacji interpersonalnych, komunikacji w zespole, ryzyka wypalenia zawodowego pracowników.

Zapraszamy także do kontaktu z nami jeżeli widzicie Państwo problemy w swojej firmie, bądź też potrzebujecie przeprowadzić specjalistyczne szkolenia z zakresu tzw. umiejętności miękkich, tj. komunikacja, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem.

- Integracja zespołu,

- Analiza i diagnoza funkcjonowania firmy z uwzględnieniem ryzyka wypalenia zawodowego pracowników, jak również atmosfery i komunikacji w zespole,

- Szkolenia z zakresu komunikacji, motywowania pracowników, zarządzania zespołem,

- Wdrażanie procedur antymobbingowych, szkolenia z zakresu zapobiegania mobbingowi, wczesnego wykrywania oraz reagowania.

- Pakiety na usługi psychologiczne, terapeutyczne oraz diagnostyczne w naszym Centrum dla pracowników Państwa firmy

Prosimy o kontakt w celu sporządzenia indywidualnej wyceny.