website creation software

Co to jest mediacja? 

Mediacja- jest to jedna z metod Alternatywnego Rozwiązywania sporów- ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). To dobrowolny dla wszystkich stron proces, w którym bezstronny i neutralny dla każdej ze stron mediator stanowi wsparcie w komunikacji między nimi, analizując możliwości rozwiązania konfliktu. Mediator pomaga sformułować porozumienie zabezpieczające interesy wszystkich stron, dbając przy tym o zapewnienie trwałości porozumienia. Mediacje mogą być pośrednie, kiedy strony konfliktu nie spotykają się ze sobą i mediator działa jako pośrednik między nimi oraz bezpośrednie, kiedy dochodzi do spotkania skonfliktowanych stron w obecności mediatora.

Zasady mediacji:

  • Dobrowolność - postępowanie mediacyjne jest dobrowolne dla wszystkich stron konfliktu i mediatora. Oznacza to, że każda ze stron na każdym etapie może zrezygnować z mediacji.
  • Akceptowalność - strony akceptują zarówno zasady mediacji jak i osobę mediatora. Mają też prawo na każdym etapie mediacji do zmiany mediatora. 
  • Poufność - dotyczy osoby mediatora. Oznacza, iż mediator nie może ujawnić informacji uzyskanych w całym procesie mediacji. 
  • Bezstronność - mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, nie faworyzuje i nie wyróżnia. Obie strony są tak samo ważne i są równo traktowane przez mediatora.
  • Neutralność - mediator wyzbywa się swoich osobistych przekonań, nie narzuca stronom własnych rozwiązań, nie ocenia. Nie może mieć również żadnej korzyści związanej z faktu dojścia do porozumienia lub braku ugody między stronami.

    Mediator dba również o to, by strony odnosiły się do siebie z szacunkiem oraz postępowały zgodnie z ustalonymi regułami.